Vážení příznivci Havelského tržiště,
v tuto chvíli začíná boj o jeho další existenci.

Dne 19.9. vešla v platnost nová vyhláška tržního řádu pro Havelské třžiště, která mimo jiné ruší možnost prodeje 95% prodejního sortimentu. Zrušení tohoto sortimentu se týká pouze Havelského tržiště, a pokud se nepodaří toto rozhodnutí změnit, povede po necelých 800 letech k jeho likvidaci.


Byla zorganizována podpisová akce na podporu realizace nového Havelského tržiště s názvem:
"Podpořte vizi Havelského tržiště 2020".


Podpořit realizaci této vize můžete svým podpisem, a to v restauraci Havelská Koruna ( Havelská 23, Praha 1 ),
nebo zde na těchto webových stránkách.


Děkujeme.

František Soukup, provozovatel Havelského tržiště a Havelské Koruny.
V Praze dne 23.9.2020

HAVELSKÉ TRŽIŠTĚ - VIZE 2020

Havelské tržiště nazývané též Havelský trh byl založen již roku 1232 a je jediným dochovaným tržištěm uprostřed staré Prahy. Ve středověku byl nazýván Novým tržištěm. Kromě Havelské ulice, kde stojí v současnosti stánky trhovců, zahrnovalo původní tržiště i paralelně Rytířskou ulici, Uhelný trh, a rozkládalo se až k ústí Železné ulice. V 16. století to bylo nejvýznačnější tržiště v Praze.

Tvář Havelského tržiště se v průběhu osmi století měnila. Od volného prodeje pod širým nebem, posléze pod deštníky až do dnešní podoby souvislého trhu.

Poslední proměna tržiště byla realizována v roce 1994 v jednoduchém provedení dřevěných stánků, doplněných markýzami. Nová studie řeší veškeré poznatky a požadavky, které vyplynuly z 25-ti letého provozu.

Havelská ulice

Havelská ulice by měla být přičleněna k pěší zóně. Živičný povrch komunikace by měl být nahrazen na základě požadavků památkářů klasickou žulovou dlažbou. Dlažba bude vyspárována speciální spárovací hmotou, aby mohlo být v nočních hodinách i nadále realizováno tlakové mytí celé komunikace. Odvodnění ulice bude provedeno odvodňovacím žlabem (akudrenem) umístěným po obou okrajích komunikace.

Prodejní stánky

Samotný vzhled i subtilní konstrukce stánků vychází z původního tržiště. Stánky budou volně umístěny na komunikaci a díky výklopným výstavkám, zůstane i nadále zachován ráz tržiště. Pro splnění požadavků dotčených orgánů na prodej farmářských produktů a dalších nebalených potravin u stálých tržních míst, jsou stánky navrženy pod uzavřením s připojením na sítě.

Zázemí tržiště

Pro potřeby nově vzniklého tržiště, bude upraveno i jeho zázemí, které je vybudováno ve sklepních prostorách jídelny Havelská koruna. Vzhledem k vývoji klimatických podmínek bude toto zázemí rozšířeno o chladící komoru o objemu cca 100 m3. Dále nově vznikne umývárna kontejnerů a barelů na bioodpad a běžný komunální odpad. Nově v tomto zázemí vznikne sklad zásobovacích vozíků, kterými je prováděno zásobování Havelského tržiště. Technické zázemí, jež je vybaveno lisem na kartonový papír, bude navíc rozšířeno o komunální zametací stroj pro průběžný denní úklid komunikace Havelského tržiště.

Navržené řešení přináší řadu výhod, tou nejpodstatnější je rozšíření prodejního sortimentu. Nový typ stánků a jejich technická vybavenost umožní rozšíření prodejního sortimentu o farmářské produkty a další nebalené potraviny. Ty v kamenných prodejnách v Havelské ulici, tak jako v celé historické Praze, nahradily suvenýry, které nemají s Prahou nic společného (viz. přiložené video „Ctihodní obchodníci z Havelské ulice“). Dominantou tržiště bude v jeho čele do Melantrichova ulice pekárna a to na prostoru nynějších šesti míst. Pekárna bude vybavena dvěma pecemi a kromě koláčů, štrúdlů bude nabízet čerstvý chléb a pečivo. O Vánocích a Velikonocích nebudou chybět vánočky a mazance. V sortimentu tržiště by neměl chybět prodej bylin, koření, včelařských a většiny druhů farmářských produktů a dalších nebalených potravin. Výrazným způsobem bude eliminováno ranní zavážení zboží do stánků a večerní vyklízení do skladů. To přetrvá pouze u sortimentu ovoce a zelenina. Tímto opatřením dojde ke zklidnění provozu v Havelské ulici a ke snížení dopravní obslužnosti. Noční uzavření stánků zabrání jejich zneužívání a poškozování výtržníky, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti v Havelské ulici.

Závěr

Předložená studie navazuje na současné architektonické řešení stánků s klenutými střechami, které korespondují s klenutým loubím přilehlých domů, tak aby byla v nejvyšší míře zachována historická hodnota tohoto místa. Vize 2020 představuje jednu z cest, jak dál pokračovat v bezmála 800 leté tradici obchodování na Haveláku.

František Soukup, 2019

Kde najdete Havelské tržiště